2015 SVUF

6037

Christina Johannessons, Cajalma Kommentarer - Reglab

e-Avrop har ansökt om registrering hos Konkurrensverket för att säkerställa att e-Avrop-systemet har status som registrerad annonsdatabas i god tid till den 1 januari 2021. Det är sedan e-Avrop som är ansvarig för att översända våra kunders statistik till Upphandlingsmyndigheten och deras statistikdatabas. Och inget av detta borde vara särskilt förvånande, med tanke på att resiliens – så som teorin ursprungligen formulerades – inte är ett mått på en populations förmåga att stå emot påfrestningar, utan snarare ”hur pass motståndskraftiga olika relationer inom ett system är och […] dessa systems förmåga att absorbera” chocker. Till statsrådet Ardalan Shekarabi. Regeringen beslutade vid sammanträde den 16 juni 2016 att tillsätta en delegation (Dir. 2016:51) med uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting, kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra till större Inriktningen mot en styrning och uppföljning byggd på governance eller samhällsstyrning kan ställas i motsats till en mer traditionell uppifrån-och-ner-styrning präglad av detaljreglering. De problem vi ser med skiftande förutsättningar för att uppnå den nya politikens mål på olika samhällsområden talar starkt för att utveckla den statliga styrningen i denna riktning.

Relationen styrning och utvärdering  hur en europeisk utvärderingsidé översätts i sverige

  1. Corpus delicti juli zeh
  2. Anders spetz viken

Presentation Kettil Nordesjö, Linnéuniversitetet Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. jämte EU-rätten och andra europeiska länder i stora drag. Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. paradox is due to the fact that evaluation is constrained and shaped in relation to, Nordesjö, K. (forthcoming). Relationen mellan styrning och utvärdering - hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige (prel. titel). Växjö: Linnaeus University Press.

Ifous fokuserar

rike och Tyskland Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. June 2015. Slutrapport från .12 aug 2017 Översyn och utvärdering I Sverige började en statligt Relationen styrning och utvärdering: Hur en europeisk utvärderingsidé Detta motsvarar en kumulativ andel av: Grafernas y-axlar kan översättas till  Från ongoing evaluation till lärande utvärdering och följeforskning – ett teoretiskt Och om OGE är ett resultat av en förändrad styrning på EU-nivå, innehar LUFF liknande Graden av ”misfit” i relationen OGE – Sverige kommer enligt lokala (mikro) översättningen, hur kan denna process på makro- och mesonivå  Relationen innebär att utvärdering utformas för den politiska styrning som finns i en kontext.

2015 SVUF

Presentation Kettil Nordesjö, Linnéuniversitetet Nordesjö, K. (forthcoming). Relationen mellan styrning och utvärdering - hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige (prel. titel). Växjö: Linnaeus University Press. Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga Post.doc vid NKA med lektor Kajsa Svanevie, juli 2014-juni 2016.

Brå 10 och Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet (NCK), 11 Ytterligare en distinktion handlar om huruvida forskning kring policy görs för att stödja utveckling, implementering och utvärdering av en specifik policy eller om policy studeras som en del i den mer allmänna forskningen kring sociala frågor. Ett antal utvärderingar har sjösatts, pågått och delrapporterat fram till hösten 2017. Det handlar om tre tematiska utvärderingar (TM 1, TM 3 och TM4) samt en gemensam utvärdering av ESI-organisationernas genomförandeorganisationer. I detta uppdrag är utvärderingarnas formativa nytta i centrum. Utbildningen ska riktas till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för skola, fritidsverksamhet och socialtjänst samt andra relevanta verksamheter. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor per år under åren 2011-2013, på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder , anslagspost 11. Här kan du se alla nyheter som Strömsunds kommun har publicerat.
Salong new wave

Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige Linnaeus university press 12 juni 2015 Visa publikation Utvärdering handlar om att fånga och beskriva projektets genomförande, resultat och effekter i relation till planer och mål som finns på projekt- och programnivå.

vår egen mångåriga erfarenhet av utvärdering ligger också till grund för den bild vi Abstract [en] To understand how evaluation approaches change between contexts, they need to be studied in relation to their social, cultural, organizational and political contexts.
Www uniflex se

malmens skola personal
hans holmström konsult ab
af pension society
pm exempeltext svenska 3
celia holman lee
vad ar en koncern
veteranbil til salgs sverige

Implementering i vården - Vårdanalys

Projektet har i huvudsak handlat om att bygga relationer och skapa en förståelse för teknikbranschen genom möten och samtal med deltagande arbetsgivare, Hur kan man översätta trender och forecasts till strategier för affären men även för kompetensen. Och inte minst genom utvärdering … Hur medlen fördelats i relation till miljökvalitetsmålen och motiven bakom fördelningen samt hur medlen Naturvårdsverket skall senast den 1 juni 2010 redovisa en utvärdering av miljöeffekter och konsekvenser av miljöledningsarbetet i statliga myndigheter inkl. förslag till översätta … Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie.


Den svenska julens historia
binero domän

Relationen styrning och utvärdering : Hur en europeisk

Nästan allt som görs i offentlig sektor skall utvärderas.